Verslag bestuursvergadering 17 juni

1. Opening
Ron is afwezig (vakantie) Mark zit de vergadering voor.
Een bijzonder welkom voor Miranda die – na goedkeuring van de ALV – het bestuur komt versterken.

2. Vaststellen agenda
Geen aanvullingen

1) Beheerstichting Burgwal / samen met bestuur Beheerstichting
2) Een aantal zaken zijn nog niet gereed of goed afgesproken.
– Contact beheersstichting
– Bruidschat te ontvangen door stichting van gemeente
– Duidelijke afspraken en communicatie van en met stichting
Als dit niet voor 1 september gereed is gaan HE rechtstreeks contact opnemen met gemeente.

3) Arnold heeft een kort memo ontvangen namens de beheerstichting waarin de staat van het pand en het noodzakelijk onderhoud is weergegeven. Voorstel hierbij is vanuit de stichting / gemeente dat we of de achterstallige huur niet hoeven te betalen of een bedrag krijgen om dit onderhoud uit te voeren.
Belangrijke hierbij op te merken (dank Jeroen) dat vanaf het moment dat de sportnota van kracht is er geen veldhuur verschuldigd zou zijn. Deze afspraak is niet in het voorstel meegenomen.

3. Ingekomen stukken
Arnold heeft het draaiboek bij sterfgevallen uitgewerkt. Aan ieder de vraag dit door te lezen. Mark zal het agenderen voor het volgende overleg.

4. Verslag en actiepunten vorige vergadering
Door tijdsgebrek niet inhoudelijk doorgenomen.

5. Wisselingen in het bestuur
Arnold heeft aangegeven om persoonlijke redenen zich volgend jaar niet herkiesbaar te stellen. Ook Jeroen is volgend seizoen niet herkiesbaar. Na vele jaren een prominente rol vervult te hebben in het bestuur vindt hij het nu tijd voor anderen om met een frisse nieuwe kijk invulling te geven aan het bestuur van Hemur Enge.

Het bestuur bedankt Arnold en Jeroen voor hun fantastische inzet afgelopen jaren.

Hemur Enge gaat op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun bijdrage willen leveren aan onze vereniging en bestuur. Dit is ook de gelegenheid om de verdeling van alle bestuurstaken opnieuw tegen het licht te houden.

6. Technische zaken
Contract met Paul Meering is getekend.
Er zijn een aantal opzeggingen van zowel jeugd als seniorenleden.

7. Facilitaire zaken
– Lijst schouw van het pand.

8. Financieel
– Positief resultaat
– Bestuur gaat akkoord met verhoging van de contributie van 0,6%
– Lijst met vertrekkende leden zal Jeroen aan Wim doorsturen
– Wim gaat kascontrole commissie oproepen

9. Jaarplanning
Kort besproken

10. Rondvraag
Afgesproken het seizoen met bestuur als te sluiten middels een etentje (18 juli a.s) Jeroen zorgt voor de reservering bij de Remise

Volgend overleg: 18 juli a.s. (etentje)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *